บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
นายชนนวัช อุตสาสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
    
นายนพณรงค์ อรรถเดชา

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ชำนาญงาน)
    
นางปรียานันท์ ทับไทร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวพิมพ์ผกา พวงสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสมโชค คล้ายจินดา

พนักงานพัสดุ
(ส.4)
    
นายอำนวยโชค เบี้ยววงษ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส.2)
    
นายวสันต์ ฤทธินาคา

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    


นายปรีชา ผ่องศิริ

ช่างเครื่องยนต์
(ช.4)
    
นายสมพร วาจันทร์

ช่างเครื่องเรือ
(ช.3)
    
นายอุดม นาคมีศรี

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นายบงการ เหล่าสาร

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวนารีรัตน์ ขำโอด

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายวัฒน์ธนกรณ์ บุญศรีวงษ์

ช่างเครื่องเรือฯ
    
นายสุทธิเดช พุ่มพวง

กะลาสี
    
นายศุภชัย ไชยชนะ

กะลาสี
    
นางนนญ์ณี ปิ่นสกุล

จ้างเหมา
    
นางสาวกัญยารัตน์ สุขประเสริฐ

จ้างเหมา
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150