ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ


[2023-02-09] กิจกรรม! โครงการควบคุมการทำการประมง / (ก.พ.66) พื้นที่เขื่อนแควน้อยบำร.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการควบคุมการทำการประมง ปีงบประมาณ 2566.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ประจำปีงบประ.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการฝึกอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2566.. [2022-07-05] จนท.ประมง จับกุม!.. [2022-07-05] จนท.ประมง รื้อถอน!.. [2022-05-20] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าห.. [2022-05-09] ฤดูน้ำแดง!.. [2022-01-27] ตรวจยึด! เครื่องมือกระแสไฟฟ้า / กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ถึงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่

หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงือนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564