แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง