บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวคนึงนิจ แก้วงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวมัลลิกา วรรณประภา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นายจงกล บุญงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นางชลลดา รัตโณ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายชูชัย ภู่ชัย

พนักงานขับรถยนต์
    


นายมานพ เจริญพร

นักวิชาการประมง
    
นางสาวพรศิริ ภวภูตญาณชัย

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นายไพบูลย์ ทองอินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุนทร ตันสงวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอมรินทร์ สังขวิศิษฏ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชาญชัย โคตรโยธา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประหยัด แจ่มกลาง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิเชฐ์ ภูมิจันทึก

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเรขา พึ่งไทย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายใจเพชร ใจใหญ่

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางแดง เนียมรักษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวจันจิรา คงฤทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวรุจิรดา สิทธิโชค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางภัทริน อิ่มสง่า

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชัยมงคล แดงแย้ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวชิดชนก ผลไพร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายศราวุธ หล่าวงศ์

จ้างเหมาบริการ
    
นายวีระ อิ่มสง่า

จ้างเหมาบริการ
    
นายมนัส โตแทนสมบัติ

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวสุณัชฌา เสวยศรี

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140    ifrayong_ry@yahoo.com   สำนักงาน 038-027905-6   038-027906