บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางอมรรัตน์ คฤคราช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    
นายพัลลภ คำบุตรดี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    
นายจงกล บุญงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นางชลลดา รัตโณ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายวีระ อิ่มสง่า

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายประสงค์ พิศภาค

พนักงานทั่วไป
    
นายศิริ รอดแจ้ง

พนักงานทั่วไป
    
นายชูชัย ภู่ชัย

พนักงานขับรถยนต์
    
นายชวลิต คุ้มเสม

พนักงานขับรถยนต์
    
นายบุญเลิศ รอดแจ้ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    


นายมานพ เจริญพร

นักวิชาการประมง
    
นางสาวพรศิริ ภวภูตญาณชัย

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นายไพบูลย์ ทองอินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุนทร ตันสงวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอมรินทร์ สังขวิศิษฏ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายชาญชัย โคตรโยธา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประหยัด แจ่มกลาง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายทวีศักดิ์ สมพิพัฒน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิเชฐ์ ภูมิจันทึก

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเรขา พึ่งไทย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายใจเพชร ใจใหญ่

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจรูญ เทศนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางแดง เนียมรักษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวจันจิรา คงฤทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวรุจิรดา สิทธิโชค

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางภัทริน อิ่มสง่า

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายโหน่ง โฉมฉาย

คนงานประมง
    


นายดบัสวิน ศรีสัน

จ้างเหมาบริการ
    
นางเข็มทราย คุ้มเสม

จ้างเหมาบริการ
    
นายศราวุธ หล่าวงศ์

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

 เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140    ifrayong_ry@yahoo.com   สำนักงาน 038-027905-6   038-027906