ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร 


ด้วย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุม ฯ

ภายใต้โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ในการประสานงานโครงการฯ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียด  ดังเอกสารแนบ