นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)
    


นายธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่

หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
    


นางสาวฐานิสร สมลักษณ์

นักวิชาประมงปฏิบัติการ
    


นายเอกลักษณ์ น้อยกาญจนะ

นักวิชาการประมง
    
นายอิทธิ อยู่มั่น

นักวิชาการประมง
    
นายสาธิวัตร ชมชื่น

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายธนะรัตน์ ขุนทองจับ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางจุไรรัตน์ มีสุข

ธุรการและพัสดุ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางอ้อม ภัคดีศรี

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621