บุคลากรด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา

หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
    


นายเอกภัทร หังเสวก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายมนัส เทพพันธ์

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
    


นายเอกลักษณ์ น้อยกาญจนะ

นักวิชาการประมง
    
นายอิทธิ อยู่มั่น

นักวิชาการประมง
    
นายสาธิวัตร ชมชื่น

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายธนะรัตน์ ขุนทองจับ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศิรวิชญ์ จงแจ่มใส

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพเยาว์ มาลาพงษ์

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางจุไรรัตน์ มีสุข

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ)
    


โครงสร้าง สหวิชาชีพ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

(PIPO สมุทรสงคราม)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000