บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม




นายมนัส เพทพันธ์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม
    


นายเอกภัทร หังเสวก

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเอกลักษณ์ น้อยกาญจนะ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวบุษบา โตสิน

นักวิชาการประมง
    
นายสาธิวัตร ชมชื่น

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายธนะรัตน์ ขุนทองจับ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศิรวิชญ์ จงแจ่มใส

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางกมลวรรณ เพชรพุ่ม

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวพเยาว์ มาลาพงษ์

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางจุไรรัตน์ มีสุข

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม

 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000