ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2564 วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564.. [2021-09-21 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้.. [2021-06-21 ] ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ.. [2021-05-18 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรก.. [2021-04-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2564.. [2021-04-08 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2563.. [2020-10-09 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563.. [2020-09-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563.. [2020-09-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563.. [2020-08-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2020-07-02  |  อ่าน: 565 ครั้ง

 

             เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการพฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ

             กรมประมง จึงได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ

             1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม    2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี      3) ด้านองค์กร       4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

             รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

                                                                                                                     (ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)