นางปริญดา รัตนแดง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย
    


นางสาวลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวปณิชา ธนะสังข์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธวัชชัย เพ็งสลุด

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แก้วประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 562 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130    if.sukhothai@yahoo.co.th   0-5561-5627   0-5561-5628   แฟนเพจ