ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2566 นำโดยเจ้าหน้าที่ของ ศพจ.สมุทรปราการ นางสาวศศิธร  ขันธ์ทองตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง รับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ในกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ จำนวน 10 ราย