ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 3,4,6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีความพร้อมในการอบรมเเละมีแนวคิดพัฒนาผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน 60 ราย