ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมอบรม. เดือน พฤศจิกายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมอบรม. เดือน พฤศจิกายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


รับสมัครเยาวชนทั่วไป

ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

หลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง จำนวน 10 ราย