ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม. เดือน พฤศจิกายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม. เดือน พฤศจิกายน 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


รับสมัครเกษตรกรทั่วไป

ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน 60 ราย