ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่  22-23  เมษายน 2564  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
รุ่นที่ 5 จำนวน 22 ราย  ณ สถานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ หมู่ 8 ต.บางบ่อ
 อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ