เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย (THRASFF)


[2023-03-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานร.. [2023-02-18] ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2566.. [2023-02-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ศึกษากระบวนการ การนำเข้า.. [2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย (THRASFF) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย (THRASFF) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น 6 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบ THRASFFถูกพัฒนาโดยอ้างอิงจากระบบเตือนภัยความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ARASFF) แต่มีขอบข่ายการแจ้งเตือนที่กว้างกว่า โดยระบบของไทยครอบคลุมขอบข่ายการแจ้งเตือนทั้งหมด 4 ขอบข่าย ได้แก่ สินค้านำเข้า สินค้าในตลาด สินค้าตรวจก่อนส่งออก และสินค้าแจ้งเตือนปลายทาง ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายแล้ว ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มกอช โดย มกอช. ผู้ดูแลระบบ THRASFF ของไทยและระบบ ARASFF ของอาเซียน จะเร่งผลักดันให้หน่วยงานเครือข่ายของไทยนำเข้าข้อมูลในระบบมากขึ้น เพื่อเตรียมรองรับนโนบายภายใต้กรอบความตกลงด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (AFSRFA) เนื่องจากอาเซียนมีแนวโน้มจะผลักดันให้การแจ้งเตือนในระบบ ARASFF เป็นภาคบังคับในอนาคต