[2023-03-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานร.. [2023-02-18] ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2566.. [2023-02-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ศึกษากระบวนการ การนำเข้า.. [2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-13] หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมปร.. อ่านทั้งหมด 

การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97  


คณะกรรมาธิการยุโรปได้กาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ว่าด้วย การประกาศให้สาธารณรัฐแคเมอรูนอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงที่ "ไม่ให้ความร่วมมือ" หรือ "ใบแดง" ในการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ใน EU Official Journal เนื่องจากสาธารณรัฐแคเมอรูนในฐานะของรัฐเจ้าของธง (Flag State) รัฐเจ้าของท่า (Port State) รัฐชายฝั่ง (Coastal State) และรัฐเจ้าของตลาด (Market State) ขาดความรับผิดชอบในการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมายตาม Council Regulation (EC) No 1005/2008 และข้อกำหนด/กฎระเบียบระดับสากลด้าน IUU อาทิ

1. กฎหมายด้านการจัดการประมงที่ขาดประสิทธิภาพ 

2. ระบการตรวจสอบและควบคุมการขึ้นทะเบียนเรือประมงมีข้อบกพร่อง 

3. การปรากฎของเรือประมง IUU ที่ชักธงแคเมอรูน 

4. การละเลยให้เรือประมงของตนมีการจดทะเบียนซ้อนในประเทศที่สาม 

5. การปล่อยให้เรือประมงของตนลักลอบทำการประมง IUU ในน่านน้ำของประเทศที่สาม 

6. การเทียบท่าของเรือประมงแคเมอรูนในประเทศที่สามโดยไม่ได้รับการอนุญาต

กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ จึงขอแจ้งประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศและป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำนำเข้ามาจาการการทำการประมง IUU เข้าสู่ประเทศไทย