การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น


[2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-13] หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมปร.. [2023-01-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ.. [2023-01-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ.. [2023-01-05] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น  


สืบเนื่องจากทบวงประมงญี่ปุ่น (Fisheries Agency of Japan) ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยเฉพาะเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme: CDS) ซึ่งสินค้าประมงที่ส่งออกไปยังไปญี่ปุ่นจะต้องมีเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำ โดยมีผลบังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และจากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว กรมประมงได้ดำเนินการประสานไปยังฝ่ายญี่ปุ่น เพื่อหารือในประเด็นข้องกังวลของผู้ส่งออกฝ่ายไทย 
เพื่อไม่ให้การส่งออกสินค้าประมงของผู้ส่งออกไทยได้รับผลกระทบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 - 16:30 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง และผู้ส่งออก เพื่อประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบโปรแกรมอิเล็กนิกส์ของกรมประมงในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าประมง และระบบการออกใบรับรองสินค้าประมงร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (นายอนันต์ อัลมาตร์) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการไปยังฝ่ายญี่ปุ่นให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ เพื่อลดความกังวลให้แก่ผู้ส่งออก ณ ห้องประชุมตะพัดเขียว ชั้น 2 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง