ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หวัน

[2022-01-26] กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง .. [2021-10-06] ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิ.. [2021-09-19] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรื.. [2021-07-20] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-04-23] ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หว.. [2021-04-22] คู่มือการใช้งานและตรวจสอบตามมาตรการ MMPA สำหรับผู้ประกอบการ.. [2021-04-16] แนวทางการพิจารณาสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าและกระบวนการผลิตที่เข้าข่าย ป.. [2021-04-16] ขั้นตอนการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้า.. [2020-09-15] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หร.. [2020-04-01] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส..

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หวัน  

 เผยเเพร่: 2020-04-01 |  อ่าน: 1,361 ครั้ง

 

           ด้วยสำนักงานอาหารและยาของไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration-Taiwan FDA) ได้ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ www.fda.gov.tw เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ว่าประเทศไทยได้ผ่านการตรวจสอบระบบการแปรรูปสัตว์น้ำโดย Taiwan FDA แล้ว และแจ้งข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ พิกัด HS03, 1604 และ 1605 ว่าโรงงานผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้ามายังไต้หวัน ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อ List of (Country) Fish and Seafood Establishments Approved for Export to Taiwan และ List of Additional New Exporters of Swamp Crab to Taiwan และในการผ่านพิธีตรวจสินค้าจะต้องระบุรหัสโรงงาน (Registration Number) โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ทั้งนี้สามารถสืบค้นบัญชีรายชื่อได้ทาง https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11586 หรือ https://www.fisheries.go.th/quality/factories.php

          ในการนี้กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์ น้ำขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทราบข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการส่งออกประสงค์ขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่

1. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เบอร์ติดต่อ 0 2558 0142-3

2. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร เบอร์ติดต่อ 0 3441 0510-15

3. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 0 7731 7028

4. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เบอร์ติดต่อ 0 7431 2037