พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 เผยเเพร่: 2021-03-01  |  อ่าน: 179 ครั้ง

 

smiley หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

smiley พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

smiley สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0201.2/ ว 0674 , ว 0675 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562