บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา
นายพรพนม พรหมแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา
    


นางจริยา ปลัดอิ่ม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายประหยัด ไชยลึก

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายปรเมษฐ์ มุสิการุณ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสาวนิตยา ทองรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางจันทร์จิรา ทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสุภาวดี จิตต์หมั่น

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230