บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

นางสาวนงค์เยาว์ มณี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา
    


นางจริยา ปลัดอิ่ม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายประหยัด ไชยลึก

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายปรเมษฐ์ มุสิการุณ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสาวนิตยา ทองรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางจันทร์จิรา ทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสุภาวดี จิตต์หมั่น

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230    ifsongkhla@hotmail.com   074242422 / 074242040   074242040