บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)
นายพรพนม พรหมแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา)
    


นางจริยา ปลัดอิ่ม

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายประหยัด ไชยลึก

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายปรเมษฐ์ มุสิการุณ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสาวนิตยา ทองรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางจันทร์จิรา ทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสุภาวดี จิตต์หมั่น

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230