เอกสารประกาศจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,734)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,025) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,121) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,687) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,538) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,448) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,220) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,192) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,123) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,037) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (927) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (913) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (805) สถิติประมง.. (795) ราคาสัตว์น้ำ.. (789) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (766) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (666) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (652) หน่วยงานส่วนกลาง.. (646) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (625)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000