ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

   (2018-02-09) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัด..
   (2018-07-31) ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์..
   (2018-07-31) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครปฐม..
   (2018-01-29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ..
   (2017-12-28) 28.12.60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซีลสูญญากาศ..
   (2018-03-28) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ..
   (2018-03-28) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ..
   (2017-12-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการประมงต้นแบบ..
   (2017-12-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ..
   (2017-12-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร..
   (2017-12-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฌครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการต้นแบบ..
   (2017-12-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ..
   (2017-12-27) 27.12.60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ..
   (2017-12-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นแบบ..
   (2017-12-26) 26.12.60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์สถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ..
   (2018-02-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสารเคมี 10 รายการ..
   (2018-02-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ..
   (2018-02-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 8 รายการ..
   (2018-04-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน..
   (2018-01-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด ต้องการสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัย แ..
   (2018-01-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ..
   (2018-01-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ..
   (2018-01-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม..
   (2018-06-22) ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ..
   (2017-12-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป..
   (2018-03-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารประกอบการฝึกอบรม..
   (2018-02-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร..
   (2018-02-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง..
   (2018-02-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปลากัดจีนเพศผู้ ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 100 ตัว..
   (2018-04-20) 20.04.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 2,000,000 ตัว..

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,928)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,512) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,399) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,996) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,637) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,545) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,495) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,491) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,320) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,172) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,072) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (999) สถิติประมง.. (941) ราคาสัตว์น้ำ.. (889) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (887) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (858) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (845) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (762) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (761) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (738)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000