ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

   (2021-02-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จนำวน 1 รายการ..
   (2021-02-05) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ..
   (2021-02-05) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นก 1742 ชุมพร..
   (2021-02-02) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564..
   (2021-01-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ..
   (2021-01-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ..
   (2021-01-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ..
   (2021-01-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ..
   (2021-01-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าชนิดใหม่ จำนวน 6 รายการ..
   (2021-01-07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ..
   (2021-01-04) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)..
   (2021-01-04) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563..
   (2020-12-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ..
   (2020-12-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการและไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ..
   (2020-12-22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ..
   (2020-12-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ..
   (2020-12-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ..
   (2020-12-02) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563..
   (2020-11-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ..
   (2020-11-26)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อกุ้งทะเล ชนิดสาร Nitrofurans จำนวน 7 ตัวอย่าง ..
   (2020-11-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ..
   (2020-11-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายหน้าประตูศูนย์และป้ายอะคลิลิคหน้าอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน ..
   (2020-11-05) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อหน่วยงาน.. (235)  ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง.. (205) จัดซื้อจัดจ้าง.. (181) แบนเนอร์.. (126) เลี้ยงกุ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง.. (101) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 และการใช้ยาและสารเคมี.. (89) ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (87) ่ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และพันธุ์ปูม้า.. (78) งานบริการของหน่วยงาน.. (67) ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD.. (44) ยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD.. (44) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำ ชายทะเลบ้านสามเสียม.. (39) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณชายทะเลบ้านทุ่งมหา.. (39) รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน.. (37) ระบบ White List Hatchery .. (35) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร ให้การสนับสนุนไข่ปลาและปลากะพงแรกฟัก เพื่อนำไปอนุบาล.. (17) สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ.. (15) เอกสารประชาสัมพันธ์.. (9) คุณภาพน้ำปากแม่น้ำ.. (8) ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (0)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชุมพร

     63 หมู่3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร