บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
นายอำนาจ ศิริเพชร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
    


นางจินดา เพชรกำเนิด

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
    
นางสาวฐิติพร ศุภนิรันดร์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นายวัฒนา ฉิมแก้ว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางศรัญญา พรหมวุฒิพร

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายอกนิษฐ์ เกื้อเผือก

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอุดมสิน อักษรผอบ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายธีระศักดิ์ โพธิแสง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายจิรวุฒิ คำภิโรจน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวศศินา โตเชื้อ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายชุมโชค สิงหราชัย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสมเกียรติ์ เกศณรายณ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภัสนันท์ สบเหมาะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวสิริพร ลือชัยชัยกุล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์เนตร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวมณฑิพย์ มะลิทอง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวปัทมาวดี จันทวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายจักรพงศ์ คุรุเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 408 หมู่8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร