บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

นางสมพิศ แย้มเกษม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร
    


นายยุทธพงศ์ ฉิมแก้ว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางศรัญญา พรหมวุฒิพร

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวอุไรรัตน์ มีมะแม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวสิริพร ลือชัยชัยกุล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวมณฑิพย์ มะลิทอง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวปัทมาวดี จันทวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายธีระพล ช่วยนุกิจ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนพดล วิประจง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภัชฌา อนิลบล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรวิทย์ จันทรส

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอัญญดา มีสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกนกวรรณ ขวัญรอด

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวโรจนพรรณ เทพอ่อน

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายชาญชัย บุญกาญจน์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมนึก แซ่ห่าน

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาลิดา หนูสวัสดิ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจันทนา ทะเลธาร

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางศิริจันทร์ มีสุข

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมานิต ชุมภูนุช

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเจสดา อินทนาคม

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางนาตยา วิประจง

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิลัยพร สันทัดการ

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางพิมวัน จันทร์สุริย์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสินินาฎ อินทรประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนันทิกานต์ อ่อนชาติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสานิต ทองภูเบศร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพร แซ่ห่าน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิชิต สารา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรวิทย์ วรรณสวัสดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายยุทธนา อินทรประดิษฐ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกชัย หงษ์สะทาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกรกมล แจะซ้าย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางราตรี แป้นพรม

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายรณกฤต อินทนา

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

 63/3 หมู่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร    cschumphon@gmail.com   077-657092   077-657093