ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

   (2020-08-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-15) ประกาศผู้ชนะการเสนแราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-07-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กบ 7691 กทม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ brother รุ่น MFC-8910 DN จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-05) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-17) ผู้ชนะการจัดซิื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 1251 นครราชสีมา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-23) ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-20) ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-20) ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-16) ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (สำนักงาน) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-03-31) ประกาศผู้ชนะการจ้า่งเหมาบุคคลธรรมดาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-03-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-03-26) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน อร 7806 กทม. จำนวน 6 รายการ..
   (2020-03-20) ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ 9380 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-02-19) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-01-16) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-01-16) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-02-10) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2019-12-02) ผู้ชนะการจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (725)  วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (184) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (180) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (178) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (168) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (157) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (156) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (156) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (148) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (146) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (143) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (142) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (139) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (139) ฝึกอบรม .. (135) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (134) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (131) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (124) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (122) โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (120)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130