บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
นายวิระ จิตรสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
    


นายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวกรณิกา กองงูเหลือม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายภูริน ปลื้มจิตต์

พนักงานพัสดุ
(ส 4)
    
นายบุญส่ง กิ่งวงษา

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายวัลลภ สิตานุรักษ์

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายอนุพงษ์ รัตนพิทักษ์

นายท้ายเรือ
(ส 2)
    


นายกีรติ ยุทธวีระวงศ์

นักวิชาการประมง
    
นายบุญศรี โคสารคุณ

เจ้าพนักงานประมง
    
นางกุสุมาน ส่งสุุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางนฤมล ภมรมานพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายพเยาว์ ขอพูลเสลา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายธัญญา จรทะผา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายธนาธิป สุพร

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายสุนทร พันธ์งาม

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
    
นายสุบรรณ์ เจียมจิตร

กะลาสี
    


นางศุทธนุช จรทะผา

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

 เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130