ITA

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
 •   ประกาศวันที่: 2021-04-02
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2022-05-05 
 •   ติดต่อโทร: 0863056678
 •   E-mail: fpo-Samutsong@dof.in.th
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  470   ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  133  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บ...  90  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564   84  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  81  ประชุมหารือการจัดทำหนังสือคนประจำ (Seabook)   77  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2559   75  เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑/๒๕๖๔   73  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    72  โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   70

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258