test up load

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2018-08-30 |  ผู้สนใจ: 123
 

test up load

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
  •   ประกาศวันที่: 2018-08-30
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-08-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,327)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,225) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,258) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,806) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,578) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,474) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,329) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,307) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,268) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,091) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (971) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (951) สถิติประมง.. (853) ราคาสัตว์น้ำ.. (844) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (842) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (799) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (749) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (696) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (691) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (681)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000