การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2021-01-15 |  ผู้สนใจ: 144
 

การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
- ขอเชิญประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) คลิก
- ระเบียบวาระการประชุม คลิก
- เอกสารการประชุม
    1. งานพัฒนาระบบงานคลัง
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลิก
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 คลิก
     - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คลิก
     2. งานบัญชี คลิก
     3. งานตรวจสอบ คลิก
     4. งานบริหารพัสดุ คลิก 
- คลิปวีดีโอ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

   

   

   

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2021-01-15
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900