การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-05-03 |  ผู้สนใจ: 249
 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง"

 • หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" คลิก
 • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" คลิก
 • โครงการอบรม คลิก
 • กำหนดการอบรม คลิก
 • ฟอร์มแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 1 ภาคใต้ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 3 ภาคเหนือ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 4 ภาคกลาง คลิก

เอกสารประกอบการอบรม
*** ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" พิมพ์เอกสาร รวมทั้งนำเอกสารทั้งหมด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book มาในวันเข้ารับการอบรมด้วย

 • เอกสารวันแรก 
  - แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี
    o เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีพร้อม คลิก
    o ตัวอย่าง คลิก ***ให้พิมพ์ตัวอย่างด้วย
    o บัญชีแยกประเภท Version 2560 คลิก
    o รายชื่อหน่วยเบิกจ่าย - แบ่งกลุ่ม คลิก
 • เอกสารวันที่สอง
  - แนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลัง สำหรับเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
  - แนวทางการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงและกันเงิน คลิก
  - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
    o ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ คลิก
    o ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิก
    o การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมาบริการ คลิก
    o เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ คลิก

สมัคร คลิก

 •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-03
 •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
 •  บทความ
 • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

  Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

   กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900