BreakingNews สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,496)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,522) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,743) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,404) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,394) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,239) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,097) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (907) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (876) แบบคำขอต่างๆ.. (811) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (805) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (794) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (699) สถิติประมง.. (689) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (686) ราคาสัตว์น้ำ.. (675) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (651) หน่วยงานส่วนกลาง.. (576) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (574) อาสาสมัครด้านการประมง.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000