ข่าวกิจกรรม+บทความ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,431)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,481) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,715) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,387) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,384) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,159) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,085) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (901) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (835) แบบคำขอต่างๆ.. (804) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (799) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (781) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (691) สถิติประมง.. (684) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (674) ราคาสัตว์น้ำ.. (661) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (600) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (569) หน่วยงานส่วนกลาง.. (567) อาสาสมัครด้านการประมง.. (521)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000