พื้นที่การแสดง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,324)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,220) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,255) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,806) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,578) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,470) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,327) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,306) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,268) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,091) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (971) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (951) สถิติประมง.. (852) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (842) ราคาสัตว์น้ำ.. (834) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (798) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (746) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (696) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (691) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (679)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000