ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (115)  สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (93) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (67) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (64) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (59) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (55) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (50) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (47) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (47) แบนเนอร์.. (41) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (35) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (34) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (32) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (30) ประวัติหน่วยงาน.. (29) ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการประมง (Fisheries Coordinator ; FC) ครั้งที่ 1/2563.. (28) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม.. (28) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (27) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (25) แบนเนอร์.. (24)