บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเดชา รอดระรัง

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
    


นางอัญรัตน์ พิมลพันธุ์ไพโรจน์

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    


นางลำไพ เพ็งใย

พนักงานธุรการ
(ส4)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวอรัญญา เส็งหนองแบน

เจ้าพนักงานธุการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายคำรณ อุ่มสุข

พนักงานขับรถยนต์
(ส2)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาววรรณนิภา เกิดสมนึก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายสุธา พงศ์พันธุ์สุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายวชิระ เตชะธนอิทธิกุล

พนักงานบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางไสว กัลยาณ์

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายเดชพัฒน์ กัลยาณ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายอนันต์ บุญอินทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวพีรนันท์ เจริญจิตร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาววัลภา บุญรอด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายกัณฐิวัชร ปลอดเกิด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายบรรพต สิงหาพันธ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวพรพรรณ รอดภัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวณนน์วรัตน์ แผนสมบูรว์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
-

-
(-)

ประมงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

    
นางวารุณีย์ คันทรง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางปลาม้า

    
นายฉัตรชัย พลายละหาร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอดอนเจดีย์

    
นางพัชรา ตันหราพันธุ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสองพี่น้อง

    
นางจิราภรณ์ รัตนพรหม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภออู่ทอง

    


นางสาวสุขศิริ หัวรักกิจ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอศรีประจันต์

    
นางสาวสิริรัตน์ พิชิตพร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอด่านช้าง

    
นายวิมล คุ้มปรางค์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสามชุก

    
นางสาวรมิดา หีดคีรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอเดิมบางนางบวช

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

 255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000