นายไพศาล สุขปุณพันธ์

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
    


นางอัญรัตน์ พิมลพันธุ์ไพโรจน์

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์

    


นางสาวอรัญญา เส็งหนองแบน

เจ้าพนักงานธุการ
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาววรรณนิภา เกิดสมนึก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวชมพูนุช สุขงาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายวชิระ เตชะธนอิทธิกุล

พนักงานบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวอุษา โพธะนัง

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายประยูร ศูนย์สิทธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
((จ้างเหมาบริการ))

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสำราญ รื่นนาค

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายอนันต์ บุญอินทร์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวพีรนันท์ เจริญจิตร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวณนน์วรัตน์ แผนสมบูรว์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายกัณฐิวัชร ปลอดเกิด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายบรรพต สิงหาพันธ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวพรพรรณ รอดภัย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายณัฐชนันท์ ศรีอ่อนศรี

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางพัชรา ตันหราพันธุ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

    
นางวารุณีย์ คันทรง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบางปลาม้า

    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอดอนเจดีย์

    
นางสาวทิมาพร พันเรือง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสองพี่น้อง

    
นางสาวสุวิมล พรหมอ่อน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภออู่ทอง

    


นางสาวสุขศิริ หัวรักกิจ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอศรีประจันต์

    
นางสาวรมิดา หีดคีรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอด่านช้าง

    
นายวิมล คุ้มปรางค์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสามชุก

    
นายวิสูตร รัตนสิงห์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอเดิมบางนางบวช

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

 255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    fpo-suphunburi@dof.in.th   035-555-458   035-555-458   แฟนเพจ