ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก (ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

  •  Hit 20 อันดับ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

     50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900