•  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (6,262)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,124) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,852) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,655) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,008) โครงการกุ้งขาว.. (698) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (697) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (353) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (318) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (274) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (250) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (244) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (174) ศพก.อุตรดิตถ์.. (171) ศพก.บุรีรัมย์.. (167) รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (166) ศพก.ปทุมธานี.. (160) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (145)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120