บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
ดร.สง่า ลีสง่า

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง)สูง)
    


นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ)
    


นางรัญทม คงทรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นางสาวศรีจรรยา สุขมโนมนต์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวสุจิตรา เพชรคง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายกำธน สุอรุณ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางอนงค์ นิ่มละมัย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล
(นักวิชาการประมงชำนาญการ )
    


นายคงภพ อำพลศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสมนึก คงทรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางวิระวรรณ ระยัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสุชาติ จุลอดุง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120