เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 สงขลา นาวาเอก มารุต สัสดีพันธ์ รอง ผอ. ศรชลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือประมงและพี่น้องชาวประมงให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 สงขลา นาวาเอก มารุต สัสดีพันธ์ รอง ผอ. ศรชลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือประมงและพี่น้องชาวประมงให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย... 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 สงขลา นาวาเอก มารุต สัสดีพันธ์ รอง ผอ. ศรชลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือประมงและพี่น้องชาวประมงให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า- ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา)กล่าวว่า เนื่องจากเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุ และด้านการประมงทะเล ซึ่งทำให้เกิดขยะทะเล จากการนำภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ของใช้และภาชนะต่างๆ รวมทั้งเศษเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด มักถูกทิ้งไว้ในทะเล ดังนั้น การรณรงค์ให้พี่น้องชาวประมง มีการจัดเก็บเศษขยะเศษภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว นำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการประมง จึงเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะได้โดยตรง อันจะส่งผลให้ปัญหาขยะทะเลของประเทศลดน้อยลง สอดรับตามวาระแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะชาติฉบับที่ 2559 - 2564 และปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วย การต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมให้ชาวประมงได้มีส่วนร่วมทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 สงขลา โดยได้จัดกิจกรรมในวันนี้ (ที่ 28 ก.พ.63) มีการลงนามบันทึกช่วยจำ(MOU) ระหว่าง ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า- ออกเรือประมงเขต 2 สงขลา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมทักษะการประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล
นาวาเอก มารุต สัสดีพันธ์ รอง ผอ. ศรชล.จังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและน่าสนใจยิ่ง ซึ่งสอดรับตามวาระแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะแห่งชาติฉบับที่ 2559 - 2564 และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือประมงให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลของประเทศไทย ดังนั้นการรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บขยะ ภาชนะที่นำออกไปหรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากการทำประมง นำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการประมง จึงเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาขยะได้โดยตรง อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาขยะทะเลของประเทศให้น้อยลง และเพื่อส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!