วันที่ 25 พ.ย.59 จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ฯครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ซักซ้อมทบทวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกันและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เน้น การทำงานเป็นทีมและทดแทนกันได้ทุกตำแหน่ง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 25 พ.ย.59 จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ฯครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ซักซ้อมทบทวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกันและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เน้น การทำงานเป็นทีมและทดแทนกันได้ทุกตำแหน่ง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 พ.ย.59 จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ฯครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ซักซ้อมทบทวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกันและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข เน้น การทำงานเป็นทีมและทดแทนกันได้ทุกตำแหน่ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!