ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา)

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) 

เมนู

 เผยเเพร่: 2018-07-19  |   ข่าววันที่: 2018-07-19 |  อ่าน: 1,601 ครั้ง
 

วันที่  28  มีนาคม  2558      กรมประมงได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลานำร่องงานเกี่ยวกับ การแจ้งเข้า ออก ของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปทุกประเภท ทุกชนิดเครื่องมือ ซึ่งใช้อาคารสถานที่ทำการของสถานีวิทยุชายฝั่งจังหวัดสงขลาเป็นที่ทำการชั่วคราว

วันที่ 17 เมษายน  2558  กรมประมงได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หรือที่เราเรียกกันว่า PIPO ทั้งหมด 28 ศูนย์ ซึ่ง ศูนย์ฯ สงขลา เป็น 1 ใน 28 ศูนย์

วันที่ 21 เมษายน  2558 สหภาพยุโรปได้มีการประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558       รัฐบาลได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 10/2558  กำหนดให้ศูนย์ PIPO อยู่ภายใต้การดูแลของ ศปมผ. และศรชล. พร้อมชุดสหวิชาชีพร่วมในการปฏิบัติงาน

วันที่ 6 พฤษภาคม  2558      จังหวัดสงขลาได้จัดทำพิธีเปิดศูนย์ฯ และเริ่มดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ ศรชล. เขต 2 ซึ่งอาคารที่ทำการก็ยังใช้สถานีวิทยุชายฝั่งจังหวัดสงขลาเป็นที่ทำการเช่นเดิม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559  เป็นต้นมา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมง ที่ 922/2559  ลงวันที่ 30 กันยายน 255๙ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานในสังกัด ซึ่ง เรียกว่า ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จำนวน 7 หน่วยงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ต่อเนื่องลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการ บริการรับคำขอแจ้งเข้า แจ้งออกจากท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อนุญาตให้เรือออกทำการประมง ตรวจสอบกำกับการดำเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรมประมง ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการด้านการประมง และแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม รับแจ้งเหตุให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบควบคุม ตรวจสอบการเข้าออกท่าเทียบเรือ ติดตามเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

          เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ และมีภารกิจสำคัญที่จะผลักดันให้การประมงของไทยก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน ปราศจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในเป้าหมายเดียวกันของส่วนราชการในสังกัด จึงได้จัดทำ เครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ (LOGO) ขององค์กรขึ้นมาเพื่อให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะของทีมงาน สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และให้ผู้พบเห็นผู้รับบริการจดจำง่าย เกิดความน่าเชื่อถือ หรือตราตรึงในใจของชาวประมงตลอดไป ซึ่งเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ (LOGO) ขององค์กร มีรายละเอียด ดังนี้


 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์.. (3,297)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,785) แบบ ศจร.3.. (2,026) แบบ ศจร.2 ใหม่.. (1,857) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ).. (1,855) ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,817) ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา).. (1,601) อัตรา กำลัง ศจร เขต 2 สงขลา.. (1,567) ประกาศรับสมัครงาน.. (1,566) คู่มือการปฏิบัติงาน PIPO.. (1,481) วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สล.ศปมผ. พร้อมคณะผู้ประเมิน Pipo audit team เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโย.. (1,416) manual_IUUFishing.. (1,390) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง.. (1,380) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (1,363) พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา).. (1,319) คู่มือการกรอก MCTD.. (1,289) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (1,283) ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา.. (1,279) เดือน ธันวาคม 2560.. (1,266) คู่มือการตรวจสอบย้อนกลับ.. (1,259)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000