ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์


ด้วยกลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง กรมประมงได้มีหนังสือ ที่ กษ 0504.7/132 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของกรมประมง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานใสสังกัดศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ของกรมประมง ส่งให้ศูนย์ฯ ตามที่อยู่อีเมล์ songkhla.pipo2015@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

                                            (นายธีระพงษ์  อภัยภักดี)

          นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!