ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

 กองกฏหมาย

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 

กองกฎหมาย

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |   ข่าววันที่: 2020-04-20 |  อ่าน: 231 ครั้ง
 


 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (1,211)  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (1,080) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,000) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (898) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ...... (889) กฎกระทรวง.. (877) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (844) ระเบียบกรมประมง.. (841) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (768) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (761) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (669) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (594) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (590) ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง.. (580) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (578) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ.. (464) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (459) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.. (447) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (422) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...... (421)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐