การสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดทำพื้นที่รูปปิด (polygon) เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นำร่อง หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


การสำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดทำพื้นที่รูปปิด (polygon) เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นำร่อง หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวกิจกรรม


ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนักภูมิศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดทำรูปปิดเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ผ่านระบบ Fisheries Map

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)   234   แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านก...  189  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  183  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง    183  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  167  แผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   132  ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)   24  ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)   20  ทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)   19  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด   18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278