ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม


          วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุม “การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง” ซึ่งจัดโดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายมานพ หนูสอน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom)

          ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำ Microsoft Excel แบบ กษ 02 และแบบ กษ 03 พร้อมกับคู่มือการใช้งาน Microsoft Excel Workbook ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด  ในการจัดทำแบบฟอร์ม กษ 02 ระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ และ กษ 03 ระดับจังหวัด โดยสามารถเข้าไปดูได้ตามลิ้งค์ที่แสดงนี้ https://www.youtube.com/watch?v=wiXOVT881qg และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ QR Code

 

 

 

 

 

       

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  TUC2022 งานสัมมนาด้าน GIS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย    105   อบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)   78  ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2566   77  รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2566   75  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  72  ประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง   61  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  30  แบบ กษ.02-03   28  GISTDA Innovation Day 2022   22  เนื่องจากปัจจุบันมีพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงต้องสงวนการเข้าใช้ง...  21


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278