เจ้าหน้าที่ฯจังหวัดรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


เจ้าหน้าที่ฯจังหวัดรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธุ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ส่งมอบชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แก่สำนักงานประมงจังหวัด ณ ห้องประชุมเสือตอ ชั้น 1 อาคาร NIFI  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจำนวน 222 ชุดนี้ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะนำมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ภายใต้โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278