กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)..คลิก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายพิสิษฐ์ ภูมิคง  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมทั้งได้ สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงการเชื่อมโยงถนนเเหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภูพาน หนองหาร สวนสมเด็จเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนาฯ (สวนเเม่ สวนลูก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ซึ่งจากผลการดำเนินการกำจัดวัชพืช ในส่วนความรับผิดชอบของ ศปจ สกลนคร (โซนที่ 1) กรมประมง ปัจจุบันเเล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจุดกำตัดวัชพืชต่างๆรอบบึงหนอหารอีกรวม 6 จุด พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการกำจัดวัชพืชและขุดลอกแหล่งน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและลดข้อขัดแย้งในพื้นที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายพิสิษฐ์ ภูมิคง  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร  เพื่อติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมทั้งได้ สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงการเชื่อมโยงถนนเเหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภูพาน หนองหาร สวนสมเด็จเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนาฯ (สวนเเม่ สวนลูก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ซึ่งจากผลการดำเนินการกำจัดวัชพืช ในส่วนความรับผิดชอบของ ศปจ สกลนคร (โซนที่ 1) กรมประมง ปัจจุบันเเล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในจุดกำตัดวัชพืชต่างๆรอบบึงหนอหารอีกรวม 6 จุด พร้อมนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการกำจัดวัชพืชและขุดลอกแหล่งน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและลดข้อขัดแย้งในพื้นที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเ... จำนวนผู้อ่าน 159  ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบก... จำนวนผู้อ่าน 149 ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุก... จำนวนผู้อ่าน 141 การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4/2565  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย... จำนวนผู้อ่าน 140 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห... จำนวนผู้อ่าน 117 ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกองฯ ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeti... จำนวนผู้อ่าน 78 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  จำนวนผู้อ่าน 66 ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา  ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุก... จำนวนผู้อ่าน 60 ประชุมวิชาการนานาชาติของการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ประชุมวิชาการนานาชาติของการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4  จำนวนผู้อ่าน 53 ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ ลงสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุก... จำนวนผู้อ่าน 50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

    รายละเอียด   Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900   email  IFFRRDI@hotmail.com  โทรศัพท์ 02-579-5281  FAX 02-579-5281  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6