การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง VDO Conference

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง VDO Conference วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ 2 /2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ระยะ 2 ปี(พ.ศ.2564-2565) และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดสอดคล้องกับนโยบายประมงแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

       Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     IFFRRDI@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281   แฟนเพจ