สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง 

บทความหน้าหลัก


วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเจ้าของผู้ประกอบกิจการ ดังนี้

#  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมง ที่จดทะเบียนกับกรมประมง ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(1) ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนทำกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2)? ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง หรือผู้เข้าใช้บริการท่าเทียบเรือประมง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
(4) เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(5) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น  โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน 
(6) ให้บริเวณท่าเทียบเรือและ เรือประมง เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยที่กรมประมงกำหนด

# คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1227/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  ในส่วนของท่าเทียบเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563)
(1) กำหนดให้เรือประมงทุกประเภท เข้า – ออก ตั้งแต่ เวลา 06.00-20.00 นาฬิกา
(2)ให้เรือทุกลำที่จะเข้าเทียบท่าเรือ แจ้งศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือประมงทุกประเภทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง เพื่อประสานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการตรวจคัดกรองบุคคล

ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคใน ปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบกิจการประสบปัญหาราคาสัตว์น้ำทะเลตกต่ำ ราคาลดลงมากกว่าร้อยละ 30 เช่น
 - หมึกกล้วย (20 ตัว/กก.) จากเดิมราคา 120 บาท/กก. ลดลงเหลือ 80 บาท/กก.
- หมึกกระดอง จากเดิมราคา 120 บาท/กก. ลดลงเหลือ 100 บาท/กก.
- กุ้งโอคัก จากเดิมราคา 140 บาท/กก. ลดลงเหลือ 100 บาท/กก. 
 - กุ้งทราย/ตาแฉะ จากเดิมราคา 50 บาท/กก. ลดลงเหลือ 33  บาท/กก.

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ชาวประมง ยินดีปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และห่วงใยต่อสุขภาพของแรงงานในเรือประมง ผู้ปฏิบัติงานบริเวณท่าเทียบเรือ เมื่อพบบุคคลใดมีอาการไข้ จะแจ้ง อสม.ใกล้บ้าน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขณะนี้ไม่มีข้อมูลแรงงานในเรือประมงติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค...  95   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    80  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง...  74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    72  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   61  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    58  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 ธันวาคม 2565   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ