สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-10  |   ข่าววันที่: 2020-04-10 |  อ่าน: 590 ครั้ง
 

วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเจ้าของผู้ประกอบกิจการ ดังนี้

#  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมง ที่จดทะเบียนกับกรมประมง ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(1) ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนทำกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2)? ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง หรือผู้เข้าใช้บริการท่าเทียบเรือประมง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
(4) เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(5) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น  โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อ สัมผัสระหว่างกัน 
(6) ให้บริเวณท่าเทียบเรือและ เรือประมง เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยที่กรมประมงกำหนด

# คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1227/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  ในส่วนของท่าเทียบเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563)
(1) กำหนดให้เรือประมงทุกประเภท เข้า – ออก ตั้งแต่ เวลา 06.00-20.00 นาฬิกา
(2)ให้เรือทุกลำที่จะเข้าเทียบท่าเรือ แจ้งศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือประมงทุกประเภทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง เพื่อประสานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการตรวจคัดกรองบุคคล

ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคใน ปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบกิจการประสบปัญหาราคาสัตว์น้ำทะเลตกต่ำ ราคาลดลงมากกว่าร้อยละ 30 เช่น
 - หมึกกล้วย (20 ตัว/กก.) จากเดิมราคา 120 บาท/กก. ลดลงเหลือ 80 บาท/กก.
- หมึกกระดอง จากเดิมราคา 120 บาท/กก. ลดลงเหลือ 100 บาท/กก.
- กุ้งโอคัก จากเดิมราคา 140 บาท/กก. ลดลงเหลือ 100 บาท/กก. 
 - กุ้งทราย/ตาแฉะ จากเดิมราคา 50 บาท/กก. ลดลงเหลือ 33  บาท/กก.

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ชาวประมง ยินดีปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และห่วงใยต่อสุขภาพของแรงงานในเรือประมง ผู้ปฏิบัติงานบริเวณท่าเทียบเรือ เมื่อพบบุคคลใดมีอาการไข้ จะแจ้ง อสม.ใกล้บ้าน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขณะนี้ไม่มีข้อมูลแรงงานในเรือประมงติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561.. (772)  สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มทะเลหลวง 3 ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน .. (633) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .. (625) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านอำเภอขนอมปล่อยกุ้งกุลาดำ 2,250,000 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว 60,000 ตัว ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเส.. (600) สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา บริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (597) สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานในพื้นที่แพ/ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.ปากพูน จำนวน 8 แห่ง และ ต.ปากนคร จำนวน 2 แห่ง.. (590) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระ.. (587) โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย.. (587) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2562 พื้นที่อำเภอเฉล.. (552) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็.. (523) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าโครงพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรม.. (512) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติและปลาสวยงาม อื่นๆ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมพิพ.. (506) สำนักงานประมงอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร  หลักสูตร  "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ " อำเภอ.. (475) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (471) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฎในหลักฐาน ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำขอแก้ไขรายการเรือประ.. (463) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP ปีงบประมาณ 2561.. (462) ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด .. (450) สำนักงานประมงอำเภอสิชล ติดตามงานโครงการพัฒนาอาชึพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอสิชล.. (446) โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561.. (434)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000