สำนักงานประมงอำเภอขนอม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอขนอม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประมงอำเภอขนอม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอขนอม  

บทความหน้าหลัก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-12  |   ข่าววันที่: 2020-01-11 |  อ่าน: 21 ครั้ง
 

  องค์ความรู้ด้านประมง (Knowledge Management)

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายพาสนธรรม ใจสนุก ประมงอำเภอขนอม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการดำเนินงาน การกรอกข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอขนอม กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน บ้านแหลมประทับ ณ ที่ทำการกลุ่ม ฯ ม.5 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (292)  สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านการประมง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (290) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปูทะเล ปี2561.. (285) สถานการณ์ทางทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 .. (244) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชาวประมงพื้นบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.. (230) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (209) โครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง(ปากพนังโมเดล).. (205) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561.. (199) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2561.. (191) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชาวประมงพื้นบ้านตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง เพื่อชี้แจงโครงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยก.. (181) โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย.. (179) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แปลงใหญ่ปลานิล ปี2560.. (176) โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ 2561.. (168) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง บูรณาการออกตรวจตราและปราบปรามการทำประมง บริเวณอ่าวปากพนัง.. (168) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ ชาวประมงพื้นบ้านในประเด็นโครงการการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) จังหวัดนคร.. (166) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมชาวประมงพื้นบ้านตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร โครงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศั.. (162) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช1.. (159) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประ.. (156) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช2.. (147) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกิจกรรมแก้ปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2561 (ภาคการประมง).. (145)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนน มะขามชุม-นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000