ความเป็นมา

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ความเป็นมา 

 เผยเเพร่: 2019-09-09  |   ข่าววันที่: 2019-09-09 |  อ่าน: 828 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่   23   พฤศจิกายน 2509 
ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนแม่น้ำแม่กลอง   ตำบลปากแพรก   อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด 13.998718, 99.542571 และมีประวัติการจัดตั้งสำนักงาน   ดังต่อไปนี้
    1. พ.ศ.  2509  นายเขนย  วรสิงห์  เป็นประมงจังหวัด  เช่าอาคารห้องแถว 2  ชั้น  เป็นสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์  ปัจจุบันได้เป็นร้านปะยางซอยไปรษณีย์
    2.  พ.ศ.  2813 นายเสนอ  ลิมปรังษี  เป็นประมงจังหวัด ย้ายมาเช่าบ้านหลังเดี่ยว  2  ชั้น ซึ่งตั้งอยู่หน้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี  ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้าน อ.ทองไทยขายเครื่องสูบน้ำ
    3. พ.ศ.  2516  นายเชื้อ  นาควิเวก  เป็นประมงจังหวัด   ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่อาคารตึกแถว  2  ชั้นเยื้องกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   ตรงข้ามกับทางเข้าศาลากลาง (เก่า)   และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านขายข้าวสาร
    4. พ.ศ.2519 นายวิชาญ  อุตสาหะ  เป็นประมงจังหวัด ย้ายสำนักงานมาเช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หน้าศาลากลาง  ปัจจุบันได้กลายเป็นบ้านพักข้าราชการ
    5. พ.ศ.  2526 นายไพศาล จ๋วงพานิช  เป็นประมงจังหวัด ย้ายสำนักงานมาเช่าตึกแถว 2 ชั้น
จำนวน 2  คูหา  ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าบริษัท  อีซูซุ ทรงพล  
    6. พ.ศ.  2532  นายสุชาติ   วิเชียรสรรค์   เป็นประมงจังหวัด   ย้ายสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ไปตั้งอยู่ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ชั้น 2   ด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
ถนนแสงชูโต  ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
    7. พ.ศ.  2540 นายสุเมธ   ตันติกุล  เป็นประมงจังหวัด  สร้างสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเอกเทศของตนเอง ใช้งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดกาญจนบุรี ในการก่อสร้างขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ  21  ไร่  เป็นสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี จนถึงปัจจุบัน

          ผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดกาญจนบุรี

                           (เปิดสำนักงาน  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2509)
                       1.นายเขนย                        วรสิงห์                        2509 -  2512
                       2.นายเสนอ                        ลิมปรังษี                      2512 -  2515
                       3.นายเชื้อ                          นาควิเวก                     2515 - 2518
                       4.นายตรี                           โทศิริกุล                      2518 - 2519
                       5.นายวิชาญ                      อุตสาหะ                      2519 - 2526
                       6.นายไพศาล                     จ้วงพานิช                   2526 - 2532
                       7.นายสุชาติ                       วิเชียรสวรรค์               2532 - 2535
                       8.นายไพบูลย์                     พันธเสน                      2535 - 2535
                       9.นายกนก                         สินเจิมศิริ                    2535 - 2537
                       10.นายชนะ                       จุลเวช                         2537 - 2538
                       11.นายสุเมธ                      ตันติกุล                       2538 - 2540
                       12.นายไกรศร                    สิทธิสัจจธรรม             2540 - 2543
                       13.นายยิ่งยง                      มีเมศกุล                     2543 - 2545
                       14.นางสุนันทา                   จันทร์สมวงษ์                2545 – 2550
                       15.นายสมยศ                     สุขเจริญ                     2550 – 2551
                       16.นายอรุณชัย                  พุทธเจริญ                  2551 -2555
                       17.นายพัสกร                     บุญภักดี                    2555 - 2557
                       18.นายศักดิ์สิทธิ์                 วิบูลสุข                     2557 - 2562

 

 

                ในระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ  ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี แบ่งการบริหารราชการออกเป็นกลุ่มจังหวัด  12  เขต  สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในกลุ่มจังหวัดเขต  4  ประกอบด้วย  4  จังหวัด  คือ  สุพรรณบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  และกาญจนบุรี    มีผู้เชี่ยวชาญนโยบายและแผนงานประมง  ระดับ  9  ชื่อ  นายนาวิน  ควรถนอม  เป็นผู้กำกับดูแล  หน่วยงานประมงกลุ่มจังหวัดเขต  4
สังกัด  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การบริหารราชการ
              สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นส่วนราชการระดับราชการส่วนภูมิภาค อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบังคับบัญชาโดยผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนกลางซึ่งเป็นสายบังคับบัญชาคืออธิบดีกรมประมง   กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย    มีประมงจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานซึ่งภารกิจหลักด้านการควบคุมแลดำเนินงานเกี่ยวกับการทำการประมงให้เป็นไปตามกฏหมาย   ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประมง    ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและให้การบริการทางวิชาการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการประมงให้แก่ราษฎร    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขันทางการค้า
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  ถนนแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
     โทรศัพท์  034-564302 
     โทรสาร    034-564302

 Tags

  •  บทความ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000